دانلود کتاب اوسنه ی بابا سبحان، محمود دولت آبادی

توضیحات

دانلود کتاب اوسنه ی بابا سبحان نوشته محمود دولت آبادی چاپ ششم ۱۳۵۶

۳.۶۱ مگابایت

۱۶۶ صفحه

آوسنۀ بابا سبحان رمانی زیبا و یکدست است ، کمال این رمان در تناسب فصلهای مختلف آن است . نویسنده شناختی درونی از زندگی مورد نظر خود دارد و آن را با صمیمت و شوری در خور بیان می کند . عدم وجود ماجراهای فرعی سبب می شود که تنها مسائل اساسی مورد توجه قرار گیرند وبه همۀ شخصیتهای رمان در حد نقشی که در ماجرا دارند ، پرداخته شود، هیچ یک زائد نیستند و نقشی تزیینی ندارند. هر شخصیت ، دیگری را تکمیل می کند تا منظومۀ رنج بابا سبحان کامل شود.( برگرفته از صدسال داستان نویسی درایران – حسن عابدینی)

فیلم سینمایی خاک توسط مسعود کیمایی بر اساس این داستان بسیار تلخ ساخته شد. هرخواننده کتاب یا بیننده فیلم فوق با رنج بابا سبحانی آشنا می شود که تحمل آن برایش خیلی سنگین است .
رمان آوسنۀ بابا سبحان در سال ۱۳۴۶ به چاپ رسید