دانلود کتاب لذت نوشته حسینقلی مستعان

توضیحات

دانلود کتاب لذت نوشته حسینقلی مستعان

۱.۲۳ مگابایت

۶۵ صفحه

ابتدای داستان:

اسکن از روی نسخه اصل

مه فضا را پر کرده بود بطوری که بیش از چند قدم جلو پا دیده نمیشد نسیم سردی از کو ه های شمالی می وزید. عابرین با حزن و ناخرسندی سر در میان شانه ها کشیده بودند و تندتر از معمول میرفتند، جوانی که گیوه های پاشنه نکشیده اش را به سرعت روی زمین میکشاند و میرفت به بقال فقیری که بیکار پشت بساط دکانش ایستاده بود گفت: مشهدی کریم میبینی زمستان برگشته است. کارهای این آقا خدا هیچ حساب ندارد یک طرف بدبختی و گرسنگی ، یکطرف ناخوشی، اینهم سرمای بی موقع…